Click on photo for more pictures

Freitas’ Gracie

Freitas’ Lia

Sy Freitas

Reno, NV

775-830-4906

Syz_email@yahoo.com

Koa

RIP Koa

Lea Gracie Kira

Freitas’ Kira

Freitas’ Sadie  150 LBS

Zoe

Freitas’ Zoie

Sadie Gina

Sangue Magnifica’s Gina

Macedonian Import

Giana

Freitas’ Giana (6 Months)

Home Males Females About Us Puppies Adoption  Photos Purchase Agreement